Bærekraftighet

Her kommer det stoff om CSR og mye mer…..

Lederskap i en ny tid – Corporate Planet Responsibility inneholder bl.a. leveregler for ledere. Grunnkonseptet er vist i CPR Company Guideline.

St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi kom 23. januar 2009, se http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-10-2008-2009-.html?id=542966

Utenriksdepartementet inviterte i forkant NHOs Forum for CSR og bærekraft til innspillsmøte, og oppfordret deltagerne til å gi kommentarer på UDs nettsider. Les mine kommentarer på Kommentarer til St meld nr 10 2008-2009 og innspillet til NHO under høringsrunden på KOMMENTARER TIL ST-MELD OM CSR

Leave a Reply

Your email address will not be published.