Lærende Organisasjoner

Om hvorfor vi trenger dem og hva de består av

Av Åge Borg-Andersen

Prosjektoppgave
Strategisk personalledelse
BI Senter for lederutdanning
15. mai 1996

Innhold:

Forord

Sammendrag

1. Grunnleggende tankesett og nåtidens paradokser

  • Endringer i skala
  • Natur- og kulturbetingede forhold
  • Fire paradokser

2. Tankesettets påvirkning på organisering og læring

  • Oppdeling svekker fokus på helheten
  • Konkurranse leder til kortsiktige hensyn
  • Reaktivitet skaper ikke fremtiden

3. Utfordringene organisasjoner står overfor

  • Økende kompleksitet
  • Akselererende endringshastighet

4. Lærende organisasjon

  • Læring
  • Organisasjoner som lærer

5. Fokusområder ved omstilling til lærende organisasjon

  • Omstillinger er innføring av parallelle systemer
  • Fokusområder i samspill

6. Å gi fokusområdene innhold

  • 6.1 visjoner og scenarier utfyller hverandre
    • Visualisering av visjonen
    • Scenarier
  • 6.2 dialog er læring
  • 6.3 mentale modeller og systemtenkning

7. Viktige roller i lærende organisasjoner

  • Linjeledere som agenter
  • Toppledere som gir rom
  • Nettverksbyggere (fellesskaps-byggere) arbeider nøytralt

8. Sluttord

Referanse- og litteraturliste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *