Offentlig IKT og samfunn

I offentlig sektor er det behov for en radikalt endret IKT-infrastruktur basert på en ny IKT-arkitektur for å nå målene om effektivisering, tjenesteutvikling og kostnadsbesparelser.

Et radikalt brudd med dagens forutsetninger er påkrevet, først og fremst for å

  • utvikle offentlige servicekonsepter basert på gjenbruk, åpenhet, kobling av data og interaktive løsninger, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og
  • realisere Regjeringens visjon om helhetlighet, deling og bruker­skapte tjenester,

men også for å kunne ta hånd om dagens mange system-, drifts- og kostnadsproblemer.

Prinsipper for en ny IKT-arkitektur for offentlig sektor bør være:

  • Utvikling av en tjenestearkitektur basert på tjenestebehov, uavhengig av eksisterende løsninger.
  • Etablering av felles serverpark(er), basert på konseptet ”cloud computing”.
  • Innføring av Software-as-a-Service.
  • Utstrakt bruk av åpen kildekode.
  • Utstrakt bruk av selvbetjeningsløsninger og Web 2.x-teknologier.

Ovenstående er forklart og utdypet i en senere versjon av et notat  Omstilling til ny IKT-infrastruktur i offentlig sektor som 14.05.2009 ble oversendt Fornyelses- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og de parlamentariske lederne på Stortinget.

En oppsummering av forslagene er gitt i notat av 08.10.2009 Omstilling til ny IKT-arkitektur i offentlig sektor Oppsummering

For å frembringe det nødvendige beslutningsgrunnlaget, foreslås det et forprosjekt, se Ny infrastruktur Forslag til forprosjekt

I feltet nedenfor kan du skrive dine kommentarer til notatene.

One Reply to “Offentlig IKT og samfunn”

Leave a Reply

Your email address will not be published.