Om fremtidens velferdssamfunn

(Tabellen nedenfor er et resultat av en workshop med Statskonsult våren 1998 og danner et utgangspunkt for en tenkning om fremtidens velferdssamfunn med IKT som muliggjører)

Hovedproblem- stillinger Innfallsvinkler Veien videre System- tenkning og IT som “enabler”
Det offentliges ansvar:- statlige kjerneområder
– kommunale kjerneområder

Fellesskapets ansvar:

– organisasjonenes kjerneområder

Markedets ansvar:

-næringslivets kjerneområder

Idéhistorisk perspektivØkonomisk perspektiv

Sosialt perspektiv

Teknologisk perspektiv

Kulturelt perspektiv

Informasjons- perspektiv

VisjonerScenarier

Verdiforankring

Individet som:– bruker av tjenester
– klient
– velger
– privatperson
BytteforholdTjenesteyting

Myndighets- utøvelse

Virksomhets- modeller (“BPR”)
Styring gjennom:– demokrati
– korporativisme
– planøkonomi
– statlige styringsmodeller
– “invisible hand”
StatvitenskapeligTeknologi/ IT-perspektiv

Informasjons- samfunnets styringsparametre

Fokus på det vesentlige

Ny styringsdialogVerdistyring

Tilsynsordninger

Internkontroll

Synliggjøring av beslutn.prosesser

Motstand mot forandringer:– byråkratiets legalitets- grunnlag
– legalitetskontroll
– regelstyring
– målstyring
Byråkratiteori

Verdirelatert tenkning om hensikt og virkemiddel

Legitimitet

Nye organisasjonsformer

Ny departements /etats-struktur

Nye informasjons- begreper

Outsourcing

Database for å unngå “multitilsyn”
Individuelt i forhold til kollektivt ansvar:– ansvarligjøring
– meningsfullhet
Tydeliggjøre grensene for velferdsstatens inngripen i individets “private rom” Omdefinere behovet for institusjonaliseringOmdefinere behovet for kollektive regler

Klarlegge ressursbehovet

Rettsstatens grunnpremissRettssikkerhet

Almen rettferdighet

Tilpasnings- dyktigheten av lovverket (tempo, innhold)

RettsfilosofiskMaktstrukturen

Velferdsbehov

Aksept av omvendt bevisbyrde

Lovverk for nettverks- organisasjonerOmdefinering av straffeprosessen

Dokumentbegrepet vs e-mail

Samfunns- modellens kompleksitet Forenklet forståelseOpprydding i prinsippene Ordliste Virksomhets- modellBasisprosessene

Leave a Reply

Your email address will not be published.